Menot - Tampere - Näyttelyt - VOV 2018 Valokuvanäyttely - 29.5.-31.8.